Obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“) společnosti Le-Investment, spol. s.r.o. IČO 25719041, se sídlem Ostrovní 32, Praha 1, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64040 (dále jen „společnost LI“) pro nákup zboží na e-shopu uvareno.com.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují vzájemné závazky smluvních stran vzniklé na základě užití e-shopu uvareno.com a v jeho souvislosti, prostřednictvím něhož společnost LI nabízí zboží a jeho uživatel (dále jen „Zákazník“) jeho prostřednictvím takové zboží případně objedná a při
  jeho doručení koupí.
 2. Tyto VOP se uplatní i na případné služby poskytnuté v souvislosti s nabídkou a prodejem zboží.
  Tam, kde se tyto VOP zmiňují o zboží, mají se na mysli i tyto služby. Tyto VOP se stávají nedílnou
  součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi společností LI a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“).
 3. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem - spotřebitelem za účelem přímé
  spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží na e-shopu uvareno.com za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, je možný, avšak
  neuplatní se na něj tyto VOP.
 4. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží společnosti LI uveřejněné na e-shopu uvareno.com. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.
 5. Společnost LI může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost LI informuje Zákazníky o změně VOP na e-shopu uvareno.com, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II. Užití e-shopu uvareno.com a uzavření Smlouvy

 1. Společnost LI na e-shopu uvareno.com nabízí zboží, a to včetně údaje o jeho ceně.
  Cena nabízeného zboží je uváděna včetně daně z přidané hodnoty. Hmotnostní odchylka zboží
  a její vliv na cenu jsou upraveny v článku V. odst. 3 těchto VOP.
 2. Zákazník se před započetím výběru zboží seznámí s těmito VOP, což potvrzením objednávky
  výslovně stvrdí.
 3. Zákazník na e-shopu uvareno.com vybírá z nabízeného zboží a v objednávce pak zvolí
  konkrétní požadovaný druh a množství zboží, způsob platby a dodání. Bližší instrukce k
  jednotlivým technickým krokům v rámci postupu objednání zboží jsou uvedeny přímo na e-shopu uvareno.com.
 4. Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do
  objednávky vložil. Zákazník dále před odesláním objednávky potvrdí údaj o svém věku,
  vyžaduje-li to charakter zboží.
 5. Objednávku odešle Zákazník společnosti LI kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.
  Údaje uvedené v objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Společnost LI
  neprodleně po obdržení objednávky potvrdí Zákazníkovi, že objednávku obdržela, a to na
  adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v objednávce.
 6. Společnost LI je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky Zákazníka požádat o
  dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Zboží je předáváno v závislosti na zvoleném způsobu doručení přímo Zákazníkovi nebo jeho
  zástupci. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická
  osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka, a která
  osobě, která Zákazníkovi zboží za společnost LI předává, věrohodně prokáže svou totožnost,
  nebo která předloží společnosti LI při osobním odběru objednávku.
 8. Smlouva se uzavírá v českém jazyce, a to převzetím zboží ze strany Zákazníka.
 9. Alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je
  jejich prodej zakázán a Smlouva tak s nimi nemůže být uzavřena.
 10. Společnost LI je oprávněna prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho
  průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je společnost
  LI oprávněna odmítnout předání zboží a požadovat náhradu promarněných nákladů v
  souvislosti s objednávkou. Stejně tak je společnost LI oprávněna odmítnout předání zboží, pokud nebude ze strany zákazníka zaplaceno.
 11. Zákazník bere na vědomí, že společnost LI není povinna uzavřít Smlouvu zejména s
  osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) anebo podmínky
  užití e-shopu uvareno.com.
 12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
  Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
  uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí
  Zákazník sám.
 13. Smlouva nebude u společnosti LI ukládána. Zákazník je povinen si stáhnout její znění (tj.
  objednávku a znění těchto VOP) z e-shopu uvareno.com v průběhu objednávky nebo
  bezprostředně po jejím potvrzení, později mu k ní společnost LI nemusí umožnit přístup.


III. Změna a storno objednávky

 1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího potvrzení na e-shopu uvareno.com. Její změna je možná, pokud společnost LI zavolá telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě.
 2. Storno objednávky či její změna (včetně času a adresy doručení) ze strany zákazníka je možná
  nejdéle do šesti hodin od potvrzení objednávky, avšak vždy nejpozději do okamžiku, kdy bude
  zboží Zákazníkovi vypraveno, a to e-mailem na adresu uvedenou jako aktuální kontaktní údaj
  společnosti LI (viz čl. X. odst. 5 VOP).
 3. Později již není možno storno či změnu objednávky provést. Zákazník však může zavolat na
  telefonní číslo uvedené jako aktuální kontaktní údaj společnosti LI a společnost LI se v
  rámci možností pokusí Zákazníkovi vyhovět.
 4. Zákazník je ve změně i ve stornu objednávky povinen uvést číslo objednávky a datum
  objednávky.

IV. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

 1. Zákazník má povinnost předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky
  ihned vytknout společnosti LI na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží při předání
  Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (např.
  propadla expirační doba nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke
  konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned osobě, která mu jej za společnost
  LI předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na
  skutečnost, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození
  ochranného obalu).
 2. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
  (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí
  zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží ihned předat osobě, která
  mu jej za společnost LI předala, a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy
  společnosti LI písemně (poštou nebo e-mailem) prostřednictvím jejích aktuálních
  kontaktních údajů (viz čl. XI. odst. 5. VOP) a zaslat zboží na své náklady na adresu Ostrovní 32, Praha 1, 110 00, a je povinen zaplatit společnosti LI promarněné náklady na doručení zboží.
 3. V případě platného odstoupení od Smlouvy bude již zaplacená cena zboží nebo poměrná část
  poukázána do 14 dnů od vrácení zboží na účet Zákazníka, jehož číslo Zákazník za tímto účelem
  společnosti LI sdělí, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Společnost LI je oprávněna
  započíst si odpovídající část z ceny zboží na uhrazení promarněných nákladů na doručení zboží.
 4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím
  jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 5. V souladu s ustanovením § 1837, písm. e) a g) Občanského zákoníku není odstoupení od
  Smlouvy možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo
  potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických
  důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží
  nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin).
  S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že společnost
  LI je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je společnost LI oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.
 6. Společnost LI je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že Zákazník nezaplatí zboží, či že nebude spolehlivě prokázán požadovaný minimální věk Zákazníka nebo jeho zástupce.

V. Cenové a platební podmínky

 1. Přístup a samotné užití e-shopu uvareno.com ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.
 2. Cena zboží a případné další náklady dle Smlouvy jsou uvedeny v objednávce a platí se výhradně on-line platbou přes platební bránu po potvrzení objednávky.
 3. Při objednávce zboží na váhu může společnost LI dodat zboží s hmotnostní odchylkou, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší a co nejvíce se blížila požadované hmotnosti v objednávce Zákazníka. Cena zboží se v tomto případě může lišit od ceny v objednávce.

 

VI. Odpovědnost a záruky

 1. Společnost LI odpovídá Zákazníkovi za vady zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými
 2. právními předpisy.
 3. Společnost LI nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé
  Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně
  Zákazníka.
 4. Společnost LI nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod e-shopu uvareno.com. Společnost LI nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím e-shopu uvareno.com ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu uvareno.com nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 5. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a společnost LI dostupnost zboží
  negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti LI vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím telefonu Zákazníka, který Zákazník uvede v objednávce.
 6. Společnost LI neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím
  informací nebo stahováním údajů zveřejněných na e-shopu uvareno.com tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající e-shop uvareno.com neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.
 7. Veškeré informace zveřejňované na e-shopu uvareno.com jsou uváděny podle nejlepšího vědomí a svědomí společnosti LI, která nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.


VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zákazník vůči společnosti LI prohlašuje, že:
  1. je plně způsobilý uzavřít Smlouvu, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen
   zákonným zástupcem,
  2. pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na e-shopu uvareno.com takové zboží, u něhož je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
  3. veškeré údaje, které poskytuje společnosti LI, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  4. zaplacením ceny za nakoupené zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží,
  5. se před zahájením užívání e-shopu uvareno.com důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  6. zboží na e-shopu uvareno.com nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám.
 2. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a veškeré další součásti tvořící e-shop uvareno.com (včetně veškerého grafického znázornění) jsou chráněny autorským právem.
  Zákazník se zavazuje používat e-shop uvareno.com výhradně pro svou potřebu, a že
  nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit
  neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti
  tvořící e-shop uvareno.com.
 3. Zákazník užívá e-shop uvareno.com na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na
  e-shopu uvareno.com jsou pouze ilustrativní.
 4. Společnost LI si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné
  třetí osoby k e-shopu uvareno.com.
 5. Společnost LI není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu
  ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) Občanského zákoníku.


Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, spravuje a zpracovává společnost LI,
  která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo
  společnosti LI.
 • Společnost LI zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní on-line registrační formulář,
  či vyplní registrační formulář v listinné podobě na některé z provozoven společnosti LI,
  případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.
 • Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a
  fyzická adresa, adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje
  poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na
  síti Facebook a zájmy Zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
 • Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností LI, a to pro účely realizace
  práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 • Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je
  povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost LI o změně ve svých Osobních údajích.
 • Zpracováním Osobních údajů může společnost LI, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto
  zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na e-shopu
  uvareno.com.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného
  počítačového programu.
 • Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná
  o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že
  souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti LI odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti LI.
 • V případě, že by se Zákazník domníval, že společnost LI nebo zpracovatel provádí zpracování
  jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v
  rozporu se zákonem, může požádat společnost LI o vysvětlení a požadovat, aby odstranila
  závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu
  osobních údajů.
 • Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost LI
  povinna tuto informaci předat. Společnost LI má právo za poskytnuté informace podle
  předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
  informace.
 • Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami společnosti LI a podnikatelů prezentujících na e-shopu uvareno.com své zboží anebo služby na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti LI na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

  Řešení sporů, dozorový orgán

 • Vzájemné spory mezi společností LI a Zákazníkem řeší obecné soudy České republiky.
 • Zákazník jako spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Obě strany
  prohlašují, že se budou snažit nejprve případný spor vyřešit přímým jednáním mezi sebou.
 • Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.
  Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Zákazníka, a to pouze
  v případě, že se spor nepodařilo se společností LI vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději
  do 1 roku ode dne, kdy Zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti
  LI poprvé.
 • Společnost LI se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů se Zákazníkem,
  pokud je Zákazník neodmítne.
 • Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v
  platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

  Doručování

 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé
  smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo
  doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na
  adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
 • Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem
  přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím
  provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem,
  případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím
  provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty
  deseti (10) dnů od uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se
  adresát o uložení nedozvěděl.

  Závěrečná ustanovení

 • Právní vztah související s užitím e-shopu uvareno.com a právní vztah založený Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.
 • Případné spory řeší smluvní strany prioritně mimosoudně, k čemuž slouží aktuální kontaktní
  údaje společnosti LI. Pro řešení případných sporů, které není možno řešit mimosoudně, je
  příslušný obecný soud společnosti LI.
 • Společnost LI prohlašuje, že je oprávněna k činnosti upravené Smlouvou a těmito VOP na
  základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Orgánem dohledu je v
  rámci své působnosti živnostenský úřad.
 • Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových
  neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
  přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto VOP není dotčena
  platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 • Aktuální kontaktní údaje společnosti LI jsou uvedeny v rámci e-shopu uvareno.com
  (tj. přímo na příslušných webových stránkách).
 • Tyto VOP nabývají účinnosti dne 13.5.2020.