Ochrana osobních údajů

 

 • Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, spravuje a zpracovává společnost LI,
  která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo
  společnosti LI.
 • Společnost LI zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní on-line registrační formulář,
  či vyplní registrační formulář v listinné podobě na některé z provozoven společnosti LI,
  případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.
 • Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a
  fyzická adresa, adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje
  poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na
  síti Facebook a zájmy Zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
 • Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností LI, a to pro účely realizace
  práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 • Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je
  povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost LI o změně ve svých Osobních údajích.
 • Zpracováním Osobních údajů může společnost LI, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto
  zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na e-shopu
  uvareno.com.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného
  počítačového programu.
 • Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná
  o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že
  souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti LI odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti LI.
 • V případě, že by se Zákazník domníval, že společnost LI nebo zpracovatel provádí zpracování
  jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v
  rozporu se zákonem, může požádat společnost LI o vysvětlení a požadovat, aby odstranila
  závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu
  osobních údajů.
 • Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost LI
  povinna tuto informaci předat. Společnost LI má právo za poskytnuté informace podle
  předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
  informace.
 • Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami společnosti LI a podnikatelů prezentujících na e-shopu uvareno.com své zboží anebo služby na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti LI na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

  Řešení sporů, dozorový orgán

 • Vzájemné spory mezi společností LI a Zákazníkem řeší obecné soudy České republiky.
 • Zákazník jako spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Obě strany
  prohlašují, že se budou snažit nejprve případný spor vyřešit přímým jednáním mezi sebou.
 • Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.
  Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Zákazníka, a to pouze
  v případě, že se spor nepodařilo se společností LI vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději
  do 1 roku ode dne, kdy Zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti
  LI poprvé.
 • Společnost LI se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů se Zákazníkem,
  pokud je Zákazník neodmítne.
 • Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v
  platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

  Doručování

 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé
  smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo
  doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na
  adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
 • Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem
  přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím
  provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem,
  případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím
  provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty
  deseti (10) dnů od uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se
  adresát o uložení nedozvěděl.

  Závěrečná ustanovení

 • Právní vztah související s užitím e-shopu uvareno.com a právní vztah založený Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.
 • Případné spory řeší smluvní strany prioritně mimosoudně, k čemuž slouží aktuální kontaktní
  údaje společnosti LI. Pro řešení případných sporů, které není možno řešit mimosoudně, je
  příslušný obecný soud společnosti LI.
 • Společnost LI prohlašuje, že je oprávněna k činnosti upravené Smlouvou a těmito VOP na
  základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Orgánem dohledu je v
  rámci své působnosti živnostenský úřad.
 • Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových
  neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
  přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto VOP není dotčena
  platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 • Aktuální kontaktní údaje společnosti LI jsou uvedeny v rámci e-shopu uvareno.com
  (tj. přímo na příslušných webových stránkách).
 • Tyto VOP nabývají účinnosti dne 13.5.2020.